Základná škola s materskou školou Divina

Kontakt Napíšte nám Fotoalbum Rozvrh O škole EKOProjekty T 9 _ T 5 Známky ŠKD Prihlásenie
 

Navigácia

Rada školy Rada školy pri ZŠ s MŠ Divina Štatút RŠ

Rada školy

Rada školy


 

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, školských zariadení a orgánov obcí  z pohľadu školskej problematiky.

 

Rada školy

a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa

b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa

c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa, návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením

d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia

 

Zloženie a počet členov rady školy určí zriaďovateľ s prihliadnutím na celkový počet zamestnancov školy alebo školského zariadenia, pričom dodržiava zásadu, že počet členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, musí byť väčšinový. Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorej zriaďovateľom je obec, sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Pri základnej škole s materskou školou  sa ustanoví rada školy, ktorej členom je aj zvolený zástupca rodičov detí materskej školy a zvolený zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy.

 

Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.

 

Členstvo v orgánoch školskej samosprávy zaniká

a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy

b) vzdaním sa členstva

d) ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia prestane byť zamestnancom školy alebo školského  zariadenia

e) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy alebo školského zariadenia

g) odvolaním zvoleného člena

h) odvolaním člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva alebo samosprávneho kraja, krajského školského úradu, iných právnických osôb a fyzických osôb podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní, odborovej organizácie, ktoré ho do školskej samosprávy delegovali,

i) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,

j) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.